Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) Výklad základních pojmů

 • Zákazník - fyzická nebo právnická osoba, které Dopravce poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. Zejména pro ní zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa určení.
 • Dopravce – Gemex, s.r.o., DIČ: CZ25520091
 • Odesílatel - fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná se Zákazníkem. Odesílatel není ve smluvním vztahu s Dopravcem v případě, že jde o osobu odlišnou od Zákazníka, v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Zákazníka.
 • Místem odeslání - místo určené Zákazníkem, kde je Dopravce povinen převzít zásilku nebo zásilky.
 • Místem určení - místo určené Zákazníkem, kam je Dopravce povinen doručit zásilku nebo zásilky.
 • Příjemce - fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky Zákazníka zásilka určena.
 • Objednávka - podání učiněné ústní formou (telefonicky). nebo písemně elektronickou formou (e-mail)
 • Zásilka - předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito Obchodními podmínkami Dopravce dopravit Příjemci.

Základní ustanovení

 • Tyto „Podmínky“ se vztahují na přepravní služby poskytované Dopravcem. Od těchto „Podmínek“ se lze odchýlit pouze na základě písemné dohody Dopravce a Zákazníka.
Zásilka
 1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito „Podmínkami“ Dopravce povinnost dopravit Příjemci.
 2. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky a nezpůsobila újmu na zdraví osobě přepravující zásilku nebo jakýmkoliv třetím osobám.
 3. Zásilka musí být opatřena adresou Odesílatele a Příjemce.
 4. Označení zásilky musí být úplné a musí být uvedeno čitelně.
 5. Z přepravy jsou vyloučeny tyto zásilky:
  1. jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů České republiky a všech států zahrnujících trasu dopravy zakázáno, omezeno nebo podmíněno zvláštními podmínkami
  2. jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro Dopravce, zejména přeprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin, třaskavých a hořlavých látek, radioaktivní látky, vojenské munice a další obdobné předměty
  3. snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádnou přepravu
  4. které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru, u kterých chybí potřebné podklady a údaje, zejména není-li uvedena úplná adresa Příjemce.
  5. živé zvíře nebo živá zvířata ( s výjimkou drobných domácích zvířat, ptáků, kterým Zákazník zajistí vhodné a bezpečné podmínky pro přepravu
  6. jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné (dále jen „předměty, které jsou vyloučeny z přepravy“).
  7. platné bankovky české i zahraniční měny (vyjma do částky do 5000,--Kč, šeky, směnky a jiné cenné papíry, zboží a dokumenty mimořádné hodnoty, zejména drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty.
 6. V případě, že předmět uvedený pod písm. g) Zákazník předá Dopravci k přepravě, neodpovídá Dopravce za škody na takovéto věci v žádném případě v širším rozsahu, než stanoví tyto „Podmínky“, popřípadě písemná smlouva mezi Dopravcem a Zákazníkem.
 7. Z přepravy je vyloučen také předmět, který, ač jinak splňuje podmínky kladené těmito „Podmínkami“ na zásilku, má být odeslán z Místa odeslání nebo je Zákazníkem na Místo určení, které je nedosažitelné nebo dosažitelné jen s mimořádným úsilím.
 8. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující názor Dopravce; Zákazník není oprávněn zaslání zásilky vyžadovat.

Práva a povinnosti Dopravce

 1. Dopravce se zavazuje: v případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, převzít zásilku v Místě odeslání
  • Po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na Místo určení.
  • V případě nemožnosti zásilku doručit je Dopravce povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout další postup.
  • předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení
  • Zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas (dle platného Ceníku dopravce) s náležitou odbornou péčí.
  • Podat Zákazníkovi telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, kdy o to Zákazník požádá (Call BackService). Za tuto službu je Zákazník povinen zaplatit podle platného Ceníku dopravce.
  • chránit všestranně zájmy Zákazníka, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě.
  • Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy.
 2. Dopravce může svůj závazek
  • vůči Zákazníkovi plnit sám nebo za pomocí dalšího dopravce. Odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.
 3. Práva a povinnosti Zákazníka

  1. Zákazník se zavazuje:
   • v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem.
   • opatřit zásilku přesným názvem Příjemce, Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného a telefonem na kontaktní osobu.
   • v objednávce uvádí Zákazník své jméno, adresu a telefon, velikost zásilky (malá, velká), přesný čas doručení zásilky, v případě doručení zásilky na čas.
   • zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky. Dopravce neodpovídá za škody, které vzniknou zanedbáním této povinnosti.
   • upozornit Dopravce při objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 5kg nebo o rozměrech větších 50 x 30 x 5 cm, popřípadě zásilky plochého tvaru o šířce větší 45 cm.
   • předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky.
   • potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální, k tomu určený přepravní kupón Dopravce.
   • poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne Dopravci porušením této povinnosti.
   • přijmout zpět nedoručitelnou zásilku a uhradit Dopravci náklady na zpětné doručení zásilky.
   • Zákazník je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Dopravce mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Dopravce zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Zákazník povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Dopravci za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného Ceníku Dopravce.
   • Pokud Zákazník není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Zákazník povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Zákazník stejně, jako by zásilku odesílal sám.

  Doručování zásilek

  1. Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení.
  2. Nebyl-li Zákazníkem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech. Příjemce, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční). To neplatí, pokud Zákazník v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Dopravce není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
  3. Předpokládá-li Zákazník, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (např. Sousední firmě, do schránky apod.).
  4. V případě, že Zákazník v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Dopravce oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Zákazník.
  5. V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Dopravce neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, je Dopravce povinen zásilku doručit zpět Zákazníkovi. V případě, že Zákazník dá o nedoručitelné zásilce Dopravci další instrukce, je Zákazník povinen Dopravci zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Dopravce zásilku doručit, je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Zákazníkovi. V tomto případě náleží Dopravci rovněž cena za zpáteční přepravu.
  6. Dokud Dopravce zásilku nevydá Příjemci, je Zákazník oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. V takovém případě musí Dopravci uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s Ceníkem Dopravce
  7. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Zákazníkovi vydána, je Dopravce oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zásilky škoda Dopravci, a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Zákazníka, nedává-li Zákazník žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Zákazník zásilku od Dopravce nebo neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Dopravce oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost přiměřeného prodeje nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Dopravce oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Zákazník.

  Lhůta pro doručení zásilky

  1. Doba, do kdy je třeba zásilku doručit Příjemci, se řídí přepravními lhůtami dopravce, které jsou uvedeny v platném Ceníku Dopravce.
  2. Maximální přepravní lhůty jsou počítány od okamžiku objednání zásilky Zákazníkem a to ústní formou (po přijetí zásilky operátorem), do okamžiku předání Zásilky Příjemci, popřípadě do okamžiku neúspěšného pokusu o předání Zásilky Příjemci.
  3. Rychlost doručení zásilky je odvislá od vzdálenosti, stavu a sjízdnosti vozovek, a dopravní situace.

  Cena za přepravu zásilky

  1. Zákazník je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem Dopravce, který je nedílnou součástí těchto „Podmínek“.
  2. Cena za přepravu se platí hotově nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím online platební brány
  3. Faktura je vystavována se 14-ti denním termínem splatnosti, pokud není uvedeno jinak, se všemi náležitostmi. Její součástí je výpis všech zásilek uskutečněných v daném období a zahrnutých do faktury s uvedením data, místa vyzvednutí a doručení zásilky, ceny, kódu zásilky (pokud je při objednávce Zákazníkem uveden) a okolnostmi odrážejícími se v ceně zásilky. Fakturace probíhá 1x měsíčně.
  4. Dopravce si vyhrazuje právo odmítnout fakturaci zákazníkům, jejichž měsíční účet nepřekročí 100.000,-- Kč (tzn. Zákazník je povinen za každou jednotlivou zásilku zaplatit v hotovosti při jejím předání či doručení).
  5. V případě prodlení s úhradou ceny je Dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 100 dní, je kromě úroku z prodlení Zákazník povinen stý prvý den prodlení uhradit Dopravci také smluvní pokutu ve výši 25% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
  6. Pro zajištění svých nároků má Dopravce zástavní právo k zásilce Zákazníka.
  7. V případě prodlení s provedením bezhotovostní platby není Dopravce povinen plnit nadále své povinnosti vůči Zákazníkovi, vyplývající ze smluvního vztahu a je oprávněn poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí nemusí být oznámeno Zákazníkovi písemnou formou.
  8. Pokud nemůže Dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě de Ceníku služeb Dopravce. Skutečnost, za kterou Dopravce neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu vzniklém na straně Zákazníka.
  9. Stornuje-li Zákazník objednávku po výjezdu kurýra, Dopravce má nárok na poměrnou část ceny odpovídající ujetým kilometrům zmařeného výjezdu dle Ceníku služeb Dopravce. Stornování objednávky Zákazník provede výhradně telefonicky.

  Odpovědnost Dopravce za škody

  1. Dopravce odpovídá za škodu na převzaté zásilce, která vznikla při obstarávání přepravy Dopravcem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Zákazníkovi. Dopravce je povinen oznámit Zákazníkovi vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě dověděl. Odpovědnosti za škodu se zprostí, prokáže-li, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
  2. Odpovědnost Dopravce za škodu na zásilce je omezena nejvyšší částkou 10 000 Kč.
  3. Dopravce neodpovídá za škody na zásilce (tj. Škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním či vadným doručením zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena
   • v důsledku porušení povinností Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zásilku v Místě odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky
   • vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku
   • vadným nebo nedostatečným obalem, na který Dopravce upozornil při převzetí zásilky k přepravě; neupozornil-li Dopravce na vadnost obalu, neodpovídá Dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná.
  4. Dopravce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou a nenese odpovědnost za ušlý zisk a následné škody z chybného doručení zásilky.